Xem trước nội dung Title, URL, Meta Description trên trang SERP

SERP Preview

Nhập Title, Description, và URL:
Lưu ý: Google giới hạn tiêu đề trên trang kết quả theo số pixel, chứ không theo số ký tự
Ví dụ:   https://carly.com.vn/blog/cong-cu-seo/
Lựa chọn thêm:
Rich snippet
Date
Cached

 

Đây là ví dụ về một thẻ tiêu đề bị giới hạn bởi quy định về độ dài của …

https://www.w3schools.com/tags/canvas_measuretext.asp
Đây là ví dụ về phần nội dung tóm tắt trang web của bạn xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm (SERP) của Google. Nội dung được hiển thị ở đây thường lấy từ ...

Công cụ mô phỏng SERP Preview. Bạn có thể xem trước nội dung thẻ Title, Meta Description, URL trên trang kết quả tìm kiếm của Google.